GIẤY CÁCH ĐIỆN

GIẤY HỒNG XÙ 2 MẶT CÁCH ĐIỆN
Độ dày (mm) : 0.20-0.25-0.30
GIẤY XANH CÁCH PHA
Độ dày (mm) : 0.15-0.20-0.25-0.30
PHIM TRẮNG CÁCH ĐIỆN
Phân loại : Phim trắng bóng 2 mặt cách...