MEN CÁCH ĐIỆN

DẦU BÓNG THÔNG DỤNG LUBRICANT W
Đây là loại dầu bóng thông dụng, có mùi...
DUNG MÔI THINNER
DUNG MÔI THINNER  Là loại dung môi chuyên dùng...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER IMIDE Poly-EI 1750
Đây là loại men cách điện THEIC Polyester imide...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER IMIDE Poly-EI 1754
Đây là loại men cách điện THEIC Polyester imide...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYAMIDE IMIDE Poly-AI 1760
Đây là loại men cách điện Polyamide imide thông...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER CHỊU NHIỆT Poly-ME 1759
Đây là loại men cách điện Polyester biến tính,...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER Poly-EST 1730
Đây là loại men cách điện Terephthalate Polyester thông...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER Poly-ME 1740
Đây là loại men cách điện THEIC Terephthalate biến...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYURETHANE Poly-UE 1742
Đây là sản phẩm men cách điện Polyurethane không...