MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER (PE)

MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER CHỊU NHIỆT Poly-ME 1759
Đây là loại men cách điện Polyester biến tính,...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER Poly-EST 1730
Đây là loại men cách điện Terephthalate Polyester thông...
MEN CÁCH ĐIỆN POLYESTER Poly-ME 1740
Đây là loại men cách điện THEIC Terephthalate biến...